Upcoming Shows

 

 May 17/19  Kaslo Hotel, Kaslo, BC (Holly Hyatt)

 May 18/ 19 Kaslo Hotel, Kaslo, BC (Holly Hyatt)

 Jul 10/19 Summer Kicks, Golden, BC. (Holly Hyatt)

 Jul 11/19 Summer Street Fest, Revelstoke, BC. (Holly Hyatt)

 Jul 19/19 Star Belly Jam, Crawford Bay, BC (Holly Hyatt)

 Aug 01?19 Gyro Park, Trail, BC (Holly Hyatt)

 Aug 14/19 Kinnaird Park, Castlegar, BC (Holly and Jon)

 Oct 05/19 Vernon Jazz Society Concert, Vernon, BC (Holly Hyatt)

 Oct 19/19 Studio 64, Kimberley, BC (Holly Hyatt)